Este aviso legal contén as condicións que regulan o uso e acceso ao sitio web betula-atlantico.eu e as responsabilidades derivadas da súa utilización.

Entenderase que o acceso ou a mera utilización do sitio web por parte do usuario implica a adhesión do mesmo a todas as condicións que Betula teña publicadas nese momento na web.

En cumprimento da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico de España, informámoslle que esta web é propiedade da Asociación Betula, con domicilio en Lugar do Campanario 13 Limodre, CP:15627 – Fene, con C.I.F. nº G-70370622, inscrita no Rexistro Nacional de Asociacións como asociación sen ánimo de lucro co número de identificación 2013/017473.

Pode comunicarse connosco por correo electrónico en: custodia.betula@gmail.com

Propiedade intelectual

Todos os contidos, textos, imaxes e códigos fonte son propiedade da Asociación Betula ou de terceiros aos que se adquiriron os seus dereitos de explotación, e están protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e industrial.

O usuario unicamente ten dereito a un uso privado dos mesmos, sen ánimo de lucro, e necesita autorización expresa de Betula e/o o/a titular dos dereitos para modificalos, reproducilos, explotalos, distribuílos ou calquera dereito pertencente ao seu titular.

Protección de datos persoais

O envío de datos persoais implica a aceptación expresa por parte do usuario da nosa política de privacidade, que está publicada na nosa páxina: Política de Privacidade.

Responsabilidades

Ao poñer ao dispor do usuario este sitio web queremos ofrecerlle toda unha serie de contidos de calidade, utilizando os medios tecnolóxicos coa máxima dilixencia. Con todo, non seremos responsables da presenza de virus ou outros elementos que dalgún modo poidan danar o sistema informático do usuario.

O usuario ten prohibido calquera tipo de acción sobre o noso portal que orixine unha excesiva sobrecarga de funcionamento aos nosos sistemas informáticos, así como a introdución de virus, ou a instalación de robots, ou software que altere o normal funcionamento da nosa web, ou poida causar danos aos nosos sistemas informáticos. O usuario é plenamente consciente de que a mera navegación por medio de web, así como a utilización dos seus servizos, implica a aceptación das presentes condicións de uso.

Ligazóns

Informámoslle que este sitio web pode facilitar o acceso a outras páxinas web mediante ligazóns. O obxectivo destas ligazóns é unicamente facilitarlle a procura dos recursos que lle poidan interesar a través de Internet. Con todo, estas páxinas non pertencen a Betula e, a pesar de que revisemos o seu contido lícito o día da publicación da ligazón na web, a Asociación Betula non se fai responsable do contido dos mesmos nin do funcionamento da páxina enlazada ou dos posibles danos que poidan derivarse do acceso ou uso da mesma.

O usuario que utilice estas ligazóns deberá consultar as condicións legais expostas nas páxinas de destino.

Este sitio web autoriza o establecemento de ligazóns entre outras webs e a súa, sempre que se cumpran as seguintes condicións:

 • Non está permitido o vínculo a partir dun sitio web que inclúe contidos ilícitos, inmorais ou en violación da orde pública.
 • Pode crear vínculos a este Sitio web desde outros para uso persoal e non comercial, e a condición de que se manteña o aviso de copyright ou propiedade do contido enlazado. Para iso deberá citar a URL deste Sitio web ou o nome do autor.
 • Non se permite a modificación do contido deste Sitio web de ningún xeito, nin a reprodución, presentación ou distribución ou calquera outra utilización do mesmo con fins comerciais.
 • Non se permite o uso do perfil este Sitio web para fins ilegais ou non autorizados, con ou sen finalidade económica.

Normas de uso en Redes Sociais

Non se permite o uso do perfil este sitio web en Twitter, Facebook, Google Plus, Linkedin, Instagram, Pinterest e demais plataformas de rede social con fins ilegais ou non autorizados, con ou sen finalidade económica. Permítense citas ou a reprodución de pequenos fragmentos a condición de que se indique a fonte e o nome do titular.

Queda prohibido:

 • Aloxar, almacenar, divulgar, publicar, distribuír ou compartir calquera contido que poida ser considerado como unha vulneración en calquera forma dos dereitos fundamentais á honra, imaxe e intimidade persoal e familiar de terceiros, protección de datos e, moi especialmente, dos menores de idade.
 • Aloxar, almacenar, divulgar, publicar, distribuír ou compartir calquera contido que vulnere o secreto nas comunicacións, a infracción de dereitos de propiedade industrial e intelectual ou das normas reguladoras da protección de datos de carácter persoal.
 • Aloxar, almacenar, divulgar, publicar, distribuír ou compartir calquera material ou información que sexa ilegal, racista, obscena, pornográfica, abusiva, difamatoria, enganosa, fraudulenta ou de calquera forma contraria á moral ou á orde pública.
 • Usar o servizo para inxuriar, difamar, intimidar, violar a propia imaxe ou acosar a outros usuarios e/o terceiros.
 • Introducir virus informáticos, arquivos defectuosos, ou aloxar, almacenar, distribuír ou compartir calquera outro material ou programa informático que poida provocar danos ou alteracións nos contidos, programas ou sistemas deste sitio web. Utilizar este sitio web nas diferentes redes sociais para o envío de publicidade ou comunicacións comerciais, para a emisión de mensaxes con finalidade publicitaria ou para a captación de datos co mesmo fin.
 • Utilizar este sitio web nas diferentes redes sociais para remitir correos electrónicos con carácter masivo e/o repetitivo non solicitados a unha pluralidade de persoas, nin mandar direccións de correo electrónico de terceiros sen o seu consentimento.
 • Suplantar a personalidade dun terceiro con calquera finalidade.

Modificacións e Actualizacións

A Asociación Betula resérvase o dereito de efectuar sen aviso previo/previo aviso as modificacións que considere oportunas, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados neste sitio web.

Lexislación aplicable e competencia xurisdicional

Todo o referente á nosa páxina web réxese exclusivamente polas leis españolas. No caso de que se produza calquera tipo de discrepancia ou diferenza entre as partes en relación coa interpretación e contido da presente páxina web, todas as partes sométense, con renuncia expresa a calquera outro foro, aos Xulgados e Tribunais.

Período de validez

O período de validez das presentes condicións será o tempo que permanezan publicadas na páxina web.